Alles voor de veilige handling van
gevaarlijke stoffen, nu in onze
online catalogus.
Particuliere of zakelijke klant?

Alle prijzen excl. BTW.

FR
Particuliere of zakelijke klant?

Alle prijzen excl. BTW.

FR
Inloggen

Aanmelden

beveiligd
 • Status van bestelling bekijken
 • Eenvoudig favorieten markeren voor later
 • Gemakkelijk uw adressen beheren
 • Uw facturen in één overzicht
Service Hotline
0800 34 044
ma - vr 8.30 - 16.30 uur
Winkelmandje 0

Er liggen geen artikelen in uw winkelmandje

Naar uw winkelmandje
Service Hotline
0800 34 044
ma - vr 8.30 - 16.30 uur
Menu
terug
terug
terug

Algemene voorwaarden - leverings- en betalingsvoorwaarden

1.1. Identiteit en contactgegevens:

Schaefer Shop NV
Excelsiorlaan 14
1930 Zaventem
Ondernemingsnummer: 0414.944.620

1.2. Bereikbaarheid:

Telefoon: +32 2 725 00 00
Fax: +32 2 725 03 55
E-mailadres: info@schaefer-shop.be
Werkdagen van 8u30 tot 16u30

1.3. Openingstijden van de toonzaal

Werkdagen van 8u30 tot 16u30

Artikel 2: Definities en toepasselijkheid

2.1. In onderhavige Overeenkomst hebben de volgende termen de volgende betekenis:

a) Aanbod: het aanbod dat Schaefer Shop via haar Website verstrekt, voorafgaand aan de Aanvaarding en de totstandkoming van de Overeenkomst;
b) Aanneming: de werken die door Schaefer Shop uitgevoerd worden en waarbij de Producten in de goederen van de Klant geïncorporeerd worden;
c) Aanvaarding: de aanvaarding door de Klant van een Aanbod van Schaefer Shop, waardoor de bestelling door de Klant wordt geplaatst;
d) Bestelproces: alle raadplegingen en keuzes op de Website, waarbij de Klant Producten in het winkelmandje plaatst, waarna gewoonlijk een Overeenkomst tot stand komt;
e) Bevestiging: de e-mail waarmee Schaefer Shop aan de Klant de Aanvaarding van het Aanbod uitdrukkelijk bevestigt, waardoor de Overeenkomst tot stand komt;
f) DDP: Franco inclusief rechten/Delivered Duty Paid, Schaefer Shop levert de Producten aan de Klant op haar kosten en risico, met uitzondering van rechten, belastingen, de kosten van de te vervullen douaneformaliteiten en de overige kosten voorzien in de Overeenkomst, op het leveringsadres;
g) Klant: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die in het kader van zijn beroep of bedrijf een overeenkomst met Schaefer Shop aangaat;
h) Dag: kalenderdag, met inbegrip van zon- en feestdagen;
i) Overeenkomst: de overeenkomst m.b.t. een of meerdere Producten of Services tussen Schaefer Shop en de Klant die wordt gesloten, ongeacht op welke wijze deze overeenkomst tot stand komt;
j) Partijen: de Klant en Schaefer Shop;
k) Schaefer Shop: Schaefer Shop NV met maatschappelijke zetel gevestigd te 1930 Zaventem, Excelsiorlaan 14, opgenomen in de Kruispuntbank van Ondernemingen met het nummer 0414.944.620;
l) Service: de diensten verleend door Schaefer Shop, met uitsluiting van de levering van Producten en Aanneming;
m) Product(en): de producten die worden aangeboden via de Website, in de toonzaal of weergegeven worden in de catalogus van Schaefer Shop;
n) Privacyverklaring: de verklaring waarin Schaefer Shop uiteen zet op welke wijze persoonsgegevens verzameld en verwerkt worden, de rechtsgrond waarop deze verwerking gebaseerd is en doeleinden waarvoor de persoonsgegevens verwerkt worden, alsook de rechten van de betrokkenen/Klant en de verplichtingen van Schaefer Shop, te raadplegen via Privacyverklaring;
o) Website: https://www.schaefer-shop.be/, d.i. de website en -shop van Schaefer Shop;
p) Werkdag: maandag tot en met vrijdag, met uitsluiting van feestdagen.

2.2. Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van alle overeenkomsten gesloten door Schaefer Shop met Klanten.

In het geval dat er naast deze algemene voorwaarden ook bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, worden de bijzondere voorwaarden steeds op voorhand meegedeeld. In de gevallen dat de bepalingen van de bijzondere voorwaarden afwijken van deze algemene voorwaarden, gelden de bijzondere voorwaarden.

2.3. Door het gebruik van of de registratie op de Website en/of het plaatsen van een bestelling gaat de Klant akkoord met onderhavige algemene voorwaarden en alle rechten en verplichtingen zoals weergegeven op de Website en de bepalingen van de Privacyverklaring.

2.4. Schaefer Shop behoudt zich het recht voor onderhavige algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen en/of aan te vullen. De gewijzigde algemene voorwaarden zullen enkel van toepassing zijn op toekomstige bestellingen.

Artikel 3: Registratie

3.1. Enkel ondernemingen of entiteiten opgenomen in de Kruispuntbank van Ondernemingen kunnen zich registeren op de Website.

De registratie is steeds gratis.

3.2. Schaefer Shop behoudt zich het recht voor om volgende zaken na te gaan:
- Het voldoen aan de voorwaarde voorzien in artikel 3.1, bijvoorbeeld door het controleren van de inschrijving van de klant in de Kruispuntbank van Ondernemingen,
- de kredietwaardigheid van de Klant.

3.3. De Klant dient Schaefer Shop op de hoogte te houden van eventuele wijzigingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen, de groepsstructuur of financiële situatie.

Artikel 4: Het Aanbod

4.1. Ieder Aanbod is bestemd voor industrie, handel, handwerkslieden en vakhandel.

4.2. Het Aanbod is steeds vrijblijvend, behoudens wanneer het Aanbod weergegeven wordt in offerte waarin uitdrukkelijk wordt voorzien in een termijn van Aanvaarding. In voorkomend geval zal het Aanbod automatisch vervallen na het aflopen van deze termijn.
Iedere offerte, ongeacht of er werd voorzien in een termijn voor de Aanvaarding, vervalt indien de Producten niet langer aangeboden worden door Schaefer Shop.

4.3. In de gevallen dat een Aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het Aanbod vermeld.

4.4. De weergave van de Producten op de Website of in de catalogus is niet bindend. De opgave over gewicht, afmetingen, capaciteit, prestatie, kleuren, enz. zijn richtwaarden en dienen te uwer oriëntatie.

4.5. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het Aanbod door de Klant mogelijk te maken.
Indien Schaefer Shop gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de Producten. Deze afbeeldingen kunnen accessoires en/of decoratiematerialen bevatten die geen onderdeel van het Product of het Aanbod uitmaken.
In geval van technische wijzigingen aan een Product, bijvoorbeeld door de vooruitgang van de technologie, niet-essentiële afwijkingen en kleurevoluties of -verschillen kan het voorkomen dat Schaefer Shop een Product levert dat op deze vlakken verschilt van de omschrijving of de afbeelding weergegeven in het Aanbod.

4.6. Wegens de lange geldigheidsduur van ons catalogusaanbod behoudt Schaefer Shop zich de mogelijkheid voor om de aangegeven prijzen - ook in uw voordeel - aan te passen. Prijzen in catalogi, brochures, enz. dienen dan ook uitsluitend voor informatiedoeleinden en binden ons niet. Enkel de prijs die zowel weergegeven wordt in het Aanbod, als vermeld wordt in de Bevestiging verbindt de Partijen. De prijzen weergegeven in het Aanbod, promoties of een offerte gelden niet automatisch voor toekomstige bestellingen. Met de nu geldende online prijslijst verliezen alle voorgaande aanbiedingen hun geldigheid.

4.7. Alle prijzen vermeld in het Aanbod zijn nettoprijzen in euro en gelden vermeerderd met de wettelijke omzetbelasting (in België). De prijzen van de drukkosten zijn aanvullend van toepassing voor de Producten bedoeld voor reclamedoeleinden.
De totale prijs wordt getoond op het einde van het Bestelproces, voordat de Klant zich verbindt tot een betaalverplichting in zijn Aanvaarding. De Klant kan enkel doorgaan met het Bestelproces door een betaalmethode te selecteren en vervolgens op de volgende pagina te klikken op de “Nu kopen”-knop, waardoor er een betalingsverplichting zoals bepaald in artikel 8 in hoofde van de Klant ontstaat.

4.8. Behoudens andersluidende overeenkomst of andersluidende uitdrukkelijke vermelding in het Aanbod, wordt er bij bestellingen met een totaalbedrag onder € 50,00 (excl. btw) voor de verpakking, levering en transportverzekering een beperkt vast bedrag van € 8,00 (excl. btw) aangerekend. Bij artikelen die aangeduid worden met een logo 'Af fabriek' worden de werkelijke leveringskosten echter aanvullend in rekening gebracht. Deze kosten hangen af van de situatie en omstandigheden bij de klant ter plaatse en kunnen daarom bij een bestelling via de webshop niet op het moment van bestellen worden meegedeeld. Schaefer Shop behoudt zich het recht voor deze kosten achteraf pas mee te delen.

4.9. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het Aanbod binden Schaefer Shop niet.
Schaefer Shop is niet gehouden tot de uitvoering van een Overeenkomst waarin Producten per vergissing of door een technische fout aangeboden werden aan een kennelijk te lage prijs.

Artikel 5: Totstandkoming van de Overeenkomst

5.1. De Klant gaat over tot de Aanvaarding van het Aanbod door de button "Nu kopen" aan te klikken, waarmee de Klant een bindende bestelling plaatst van de Producten die in het winkelmandje geplaatst zijn.
De totstandkoming van de Overeenkomst vindt slechts plaats door de Bevestiging door Schaefer Shop na de Aanvaarding van het Aanbod of in het geval van een sommering tot betaling (bv. vooruitbetaling, PayPal, creditcard).
In het geval van de Aanvaarding buiten de Website, komt de Overeenkomst tot stand na de schriftelijke bevestiging ervan door Schaefer Shop.

5.2. Voor de Bevestiging beschikt Schaefer Shop over een termijn van twee Werkdagen te rekenen vanaf de Aanvaarding.

Artikel 6: Uitvoering van de Overeenkomst en levering van de Producten

6.1. Behoudens andersluidende overeenkomst vindt de levering van de Producten uitsluitend plaats binnen België. Indien Partijen overeenkomen de levering plaats te laten vinden buiten het Belgische grondgebied, gebeurt de levering Ex Works, bijvoorbeeld de levering van Producten aan een buitenlandse vestiging van een Belgische Klant.

6.2. Behoudens indien de betaling na factuur toegestaan is, gaat Schaefer Shop slechts over tot levering van de Producten na ontvangst van de betaling of ontvangst van de bevestiging van betaling.

6.3. De levering vindt plaats op het door de Klant opgegeven adres.

6.4. Behoudens andersluidende uitdrukkelijke overeenkomst, verbinden de termijnen voor de levering weergegeven in de Overeenkomst Schaefer Shop niet en dienen deze louter als streeftermijnen. De Klant heeft niet het recht om de ontbinding van de Overeenkomst of een schadevergoeding/tegemoetkoming te vorderen in het geval van overschrijding van deze termijn.

 • Voor Producten die bedrukt dienen te worden, gelden de levertijden per opdracht zoals meegedeeld in de Bevestiging.
 • De levering vindt plaats DDP, tenzij er bijzondere leveringsvoorwaarden opgegeven worden, die in het Aanbod omschreven worden of in het geval één van volgende tekens in het Aanbod weergegeven worden:
Levering

Voor bestellingen met een totaalbedrag onder € 50,00 wordt een vast bedrag aangerekend zoals vermeld in artikel 4.8. Deze toeslagen worden als 'handlingkosten' vermeld in het winkelmandje.

Artikelen met dit teken worden gratis geleverd op het gelijkvloers. Trappentransport is tegen meerprijs mogelijk.

De levering gebeurt Ex Works Zaventem. De Klant is gehouden tot de kosten van de levering en het risico gaat over op het moment de Producten de magazijnen van Schaefer Shop te Zaventem verlaten.

In het geval dat de levering van Producten en/of Service niet op het aangegeven of afgesproken tijdstip kan plaatsvinden, zonder dat dit aan Schaefer Shop toerekenbaar is, gaat het risico op dat moment over op de Klant.

6.5. In het geval de levering niet kan plaatsvinden ten gevolge van overmacht, heeft Schaefer Shop het recht om de levering uit te stellen zolang de situatie van overmacht blijft duren. Onder overmacht wordt elke omstandigheid, die vreemd en onafhankelijk is aan de redelijke wil van Schaefer Shop en waarvan de gebeurtenis en de gevolgen redelijkerwijze niet door haar konden worden voorzien, verstaan. Onder meer de hieronder vermelde gevallen maken situaties van Overmacht uit, zonder dat deze lijst exhaustief is:

 • verstoringen/onderbrekingen van de Website, van telecommunicatie- en/of betaaldiensten die vreemd en onafhankelijk zijn van de redelijke wil van Schaefer Shop en waarvan de gebeurtenis en de gevolgen niet redelijkerwijs door haar konden worden voorzien;
 • stakingen, buitensluiting (lock-out) of andere sociale conflicten, daaronder begrepen conflicten bij de telecommunicatie- / postdiensten;
 • een belangrijke wijziging in de toepasselijke wetgeving op de te koop aangeboden Producten;

6.6. Schaefer Shop behoudt zich het recht voor de bestelling van de Klant in verschillende delen te leveren voor zover dat voor een snellere afwikkeling voordelig is.
Indien de Klant zijn verbintenissen niet nakomt, heeft Schaefer Shop steeds het recht om de levering van Producten uit te stellen, zonder dat zij in voorkomend geval enige schadevergoeding aan de Klant verschuldigd is.

6.7. Bij leveringen op eilanden of beurzen gelden bijzondere voorwaarden, die op eerste verzoek aan de Klant overgemaakt worden.

Artikel 7: Reclame-aanbrenging

7.1. Bij bestelling met aanbrengen van reclame behoudt Schaefer Shop zich het recht voor 10% meer of minder te leveren. Producten waarop reclame is aangebracht kunnen niet conform artikel 12 vervangen worden.

7.2. Bij afgewerkte Producten verklaart de Klant bij contractverlening de rechtmatigheid resp. de goedkeuring van de merkeigenaar om het desbetreffende merk te mogen afbeelden. De Klant is ervoor aansprakelijk dat het gebruik van het merk de rechten van derden niet schaadt.

7.3. De Klant zal Schaefer Shop integraal vrijwaren tegen elke vordering die door een derde tegen Schaefer Shop zou worden ingesteld op grond van inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht in het kader van het aanbrengen van reclame.

Artikel 8: Servicevoorwaarden

8.1. Op maat gemaakte Producten zijn op aanvraag verkrijgbaar voor Producten met bijbehorende vermelding in de omschrijving in het Aanbod of indien één van volgende tekens in het Aanbod wordt weergegeven:

Voor meubelprogramma's met dit teken biedt Schaefer Shop de Klant een optimale montageservice aan. De prijs hiervan kan door de Klant aangevraagd worden of kan onderdeel uitmaken van een offerte.

Artikelen met dit teken worden geleverd in losse delen. Eenvoudige montage door uitvoerige uitleg.

8.2. In geval van Aanneming heeft Schaefer Shop slechts een middelen-verbintenis. Het is aan de Klant om het bewijs te leveren dat Schaefer Shop in geval van Aanneming niet de nodige zorgvuldigheid aan de dag heeft gelegd die van haar mocht worden verwacht.

8.3. Klachten omtrent de geleverde werken zijn slechts ontvankelijk indien zij binnen 10 dagen na goedkeuring door de Klant per aangetekende brief worden gemeld.

Artikel 9: Betaling

9.1. Klanten kunnen naar keuze per vooruitbetaling, PayPal, creditcard (VISA en MasterCard, ), incasso of op rekening betalen.
Schaefer Shop behoudt zich het recht voor het rekeningsaldo van de Klant via een instantie te controleren in geval van betaling per vooruitbetaling, PayPal of creditcard. Indien de Klant met PayPal wenst te betalen, aanvaardt de Klant dat de "PayPal gebruikersvoorwaarden" en de privacyverklaring van PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. die op datum van de Overeenkomst van gelden onverkort van toepassing zijn. De PayPal gebruikersvoorwaarden kunnen geraadpleegd worden via www.paypal.com. Bij betaling per creditcard wordt bij de opdracht van de bestelling door de Klant een eerste autorisatie evenals het direct debiteren van de creditcard ter hoogte van de opdrachtwaarde gegeven. Indien de Klant kiest voor betaling per incasso of op rekening, dient de Klant de factuur binnen 30 dagen na factuurdatum te betalen. Bij betaling per automatische incasso vindt de debitering van de rekening van de Klant ongeveer 30 dagen na versturen van de Producten plaats.

9.2. Schaefer Shop behoudt zich het recht voor sommige betaalmethoden uit te sluiten. Dit wordt duidelijk aangegeven tijdens het Bestelproces.

9.3. Eventuele terugbetalingsopdrachten worden door Schaefer Shop uitgevoerd via dezelfde betaalmethode gebruikt door de Klant.

9.4. Elke onbetaalde factuur wordt vanaf haar vervaldag, van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met de intrest tegen de referentieintrestvoet vermeerderd met 7 procentpunten en afgerond tot het hogere halve procentpunt (art. 5 W. 02/08/2002). Elke onbetaalde factuur zal bovendien van rechtswege en zonder ingebrekestelling worden verhoogd met een forfaitaire vergoeding ten belope van 10% van het uitstaande factuurbedrag, behoudens indien de werkelijke invorderingskosten – met inbegrip van de kosten voor juridische bijstand – hoger zouden zijn (art. 6 W. 02/08/2002).
Geen enkele reden, bijvoorbeeld klachten met betrekking tot de Producten, Service of Aanneming of opmerkingen met betrekking tot een factuur, kan tot gevolg hebben dat de Klant zijn betalingsverbintenissen kan opschorten.
De niet-betaling op vervaldag van een factuur maakt alle andere vorderingen van Schaefer Shop op de Klant onmiddellijk en van rechtswege opeisbaar.

Artikel 10: Garantietermijn

10.1. Behoudens andersluidende overeenkomst of afwijkende vermelding in het Aanbod, bedraagt de (kwaliteits-)garantietermijn 2 jaar.

10.2. Indien de garantietermijn niet van toepassing is op een Product, wordt één van de volgende tekens in het Aanbod weergegeven:


Een kwaliteitsgarantietermijn van 10 jaar.


Een kwaliteitsgarantietermijn van 5 jaar.


Een kwaliteitsgarantietermijn van 4 jaar.


De kwaliteitsgarantietermijn van 3 jaar.


De normale garantietermijn van 2 jaar.


Een verkorte garantietermijn van 1 jaar.

Bij gebreke aan de weergave van één van deze tekens, geldt de garantietermijn vermeld in de productomschrijving van het Aanbod, en bij gebreke aan uitdrukkelijke vermeldingen van de garantietermijn geldt de normale garantietermijn van twee jaar bepaald in artikel 10.1.

10.3. Voor verbruiksartikelen geldt geen kwaliteitsgarantietermijn.

10.4. De garantietermijn begint steeds te lopen op de factuurdatum.
In geval van uitoefening van het recht op garantie conform artikel 12, begint er geen nieuwe garantietermijn te lopen. Voor de herstelde of vervangen Producten geldt steeds de oorspronkelijke garantietermijn.

Artikel 11: Uitsluiting van garantie

11.1. De garantie geldt niet indien de Klant de Producten bewerkt, verwerkt of geïncorporeerd heeft of voor de normale slijtage of gebreken ontstaan door niet-voorzien gebruik van de Producten of voor levensmiddelen.

11.2. Een Product wordt geacht in overeenstemming te zijn met de Overeenkomst indien het:
a) het in overeenstemming is met beschrijving gegeven in het Aanbod;
b) het geschikt is voor het gebruik waartoe Producten van dezelfde soort gewoonlijk dienen;
c) het de kwaliteit en prestaties biedt die voor Producten van dezelfde soort normaal zijn en die de Klant redelijkerwijs mag verwachten, gelet op de aard van het Product en op de eventuele door Schaefer Shop publiekelijk gedane mededelingen over de bijzondere kenmerken ervan, namelijk via de reclame en etikettering;
d) het geschikt is voor elk bijzonder door de Klant gewenst gebruik dat deze aan Schaefer Shop bij het sluiten van de Overeenkomst heeft meegedeeld en dat Schaefer Shop schriftelijk heeft aanvaard. Bij gebreke aan uitdrukkelijke aanvaarding van dit bijzonder gebruik, kan Schaefer Shop hier geenszins door gehouden zijn.

11.3. De Klant kan slechts een beroep doen op de garantie indien hij aantoont dat er een gebrek aan overeenstemming is en op voorwaarde dat het gebrek aan overeenstemming niet van geringe betekenis is. Er is geen sprake van een gebrek aan overeenstemming indien de materialen van de Producten een lichte kleurevolutie ondergaan.
De Klant kan geen beroep doen op de garantie indien het gebrek aan overeenstemming een gevolg is van de foutieve of gebrekkige montage door de Klant of de door hem aangestelde derde of door het niet-naleven van de gebruiks- en reinigingsinstructies van Schaefer Shop.

Artikel 12: Uitoefening van de garantie

12.1. De Klant dient de Producten onmiddellijk na ontvangst te controleren en, als er gebreken blijken, Schaefer Shop onmiddellijk, ten laatste een week na levering schriftelijk daarvan in kennis te stellen.
Bij gebreke van schriftelijke melding van enig gebrek worden de Producten geacht in overeenstemming met de Overeenkomst te zijn, tenzij het om een verborgen gebrek gaat dat niet vast te stellen is door het uitvoeren van een grondige controle. Indien tijdens de garantieperiode zou blijken dat het Product met een verborgen gebrek behept is, dient de Klant dit gebrek onverwijld aan Schaefer Shop meedelen en dit uiterlijk een week na vaststelling van het gebrek. In andere gevallen wordt de Klant geacht de verborgen gebreken te aanvaarden.

12.2. In de gevallen dat de Klant beroep kan doen op de garantie en dit conform 12.1 meldt, zal Schaefer Shop – naar vrije keuze – overgaan tot herstelling of vervanging van het Product.
Partijen kunnen echter, na de vaststelling van het gebrek aan overeenstemming, eender welke vorm van genoegdoening overeenkomen.

12.3. Rekening houdend met de aard van het Product en het gebrek, heeft Schaefer Shop het recht niet in te gaan op de uitoefening van de garantie tot de integrale betaling van de desbetreffende Producten door de Klant.

12.4. Voor zover derden, in het bijzonder fabrikanten van Producten, eigen garanties mochten geven, dient de Klant eventuele garantie-aanspraken op grond hiervan uitsluitend tegen de desbetreffende derde als garantsteller te richten en volgens de desbetreffende garantiebepalingen van de derde partij.

Artikel 13: Aansprakelijkheden

13.1. In geval van niet-naleving door Schaefer Shop van haar verbintenissen uiteengezet in de Overeenkomst, is de aansprakelijkheid van Schaefer Shop steeds beperkt tot het bedrag van de factuur waarop de Overeenkomst betrekking heeft.

13.2. Schaefer Shop is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, met inbegrip van, doch niet beperkt tot winstderving, verlies van besparingen of professionele opportuniteiten, verlies van gegevens, schade van derden, bedrijfsschade, bedrijfsstagnatie, personeelskosten.

Artikel 14: Ontbinding van de Overeenkomst

14.1. Bij niet-uitvoering van de Overeenkomst ten gevolge van een ernstige wanprestatie door de Klant, is Schaefer Shop gerechtigd om door middel van een schriftelijke kennisgeving over te gaan tot ontbinding van de Overeenkomst, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst. Partijen komen overeen dat o.m. de niet-betaling van vervallen facturen en de niet-naleving van de verbintenissen in artikel 14 een ernstige wanprestatie uitmaken.

14.2. In voorkomend geval heeft Schaefer Shop recht op schadevergoeding evenredig aan het door haar geleden nadeel. Partijen zijn het er over eens dat deze redelijke schadevergoeding minstens overeenstemt met 20% van de prijs voorzien in de Overeenkomst, met dien verstande dat Schaefer Shop steeds het recht heeft een hogere schade te bewijzen.

Artikel 15: Eigendomsvoorbehoud

15.1. De geleverde Producten blijven tot de volledige betaling de eigendom van Schaefer Shop ongeacht de goederen bewerkt of verpand werden.
Dit eigendomsvoorbehoud heeft tevens betrekking op alle toebehoren, zoals de kosten van de transactie, verpakkings- en transportkosten, moratoire interesten, etc.

15.2. Eventueel voorschotten die door de Klant betaald werden, kunnen door Schaefer Shop worden aangewend voor de vergoeding van de waardevermindering en/of voormelde toebehoren.

15.3. De Klant is verplicht Schaefer Shop onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen als de Producten aan derden verkocht zouden worden of indien derden enige rechten op deze Producten zouden uitoefenen.
De Klant mag Producten waarop het eigendomsvoorbehoud van toepassing is enkel doorverkopen of op enige andere wijze verder verspreiden indien dit onder zijn normale bedrijfsactiviteiten valt en plaatsvindt in normale zakelijke omgang, mits naleving van de volgende voorwaarden:

 • de Klant komt met zijn klant minstens een gelijkaardig eigendomsvoorbehoud overeen;
 • alle vorderingen van de Klant tegenover derden die uit dergelijke transacties ontstaan, worden aan Schaefer Shop overdragen tot volledige voldoening van alle aanspraken die Schaefer Shop op de Klant heeft, waarbij de Klant zich verbindt de derde hiervan in kennis te stellen of deze overdracht in de overeenkomst tussen hen op te nemen indien er een geschreven overeenkomst gesloten wordt.

Artikel 16: Intellectuele eigendomsrechten

16.1. Schaefer Shop verleent Klanten uitsluitend voor gebruik toegang tot de Website.

16.2. Schaefer Shop behoudt het volledige en exclusieve eigendomsrecht van de verschillende gegevens die in het kader van de Overeenkomst overgedragen worden, conform de wet van 31 augustus 1998 houdende omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.
Alle intellectuele eigendomsrechten in de ruime zin komt toe aan Schaefer Shop, haar leveranciers, partners of enige andere rechthebbende. Het is de Klant verboden gebruik te maken van deze intellectuele eigendomsrechten, behoudens voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Schaefer Shop of in geval van privégebruik.

16.3. Het volledig of gedeeltelijk kopiëren van de catalogus van Schaefer Shop is strikt verboden.

Artikel 17: Geheimhouding

17.1. In het geval dat bepaalde informatie betreffende de Overeenkomst of de Producten vertrouwelijk is of door de Klant als vertrouwelijk beschouwd wordt en dit aan Schaefer Shop meegedeeld werd, zullen Partijen hierover geen mededelingen doen aan derden, behoudens wanneer:

 • de ene Partij de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de onthullende Partij heeft bekomen;
 • de betrokken informatie publiekelijk gekend is; of
 • de betrokken informatie dient te worden vrijgegeven ingevolge een wettelijke bepaling of een gerechtelijke of administratieve beslissing.

17.2. Deze verplichting geldt tijdens de duur van de Overeenkomst en tot twee (2) jaar na het einde van de Overeenkomst, ongeacht de wijze van beëindiging.

Artikel 18: Verwerking van persoonsgegevens

18.1. De gegevens van Klanten worden door Schaefer Shop veilig bewaard. Persoonsgegevens worden steeds vertrouwelijk behandeld.

18.2. De wijze waarop Schaefer Shop persoonsgegevens verwerkt, wordt gedetailleerd uiteengezet in de Privacyverklaring;

18.3. In het kader van de uitvoering van de Overeenkomst deelt Schaefer Shop uw persoonsgegevens, teneinde de levering/dienstverlening mogelijk te maken of te optimaliseren, dan wel om uw gebruikservaring tijdens het Bestelproces te verbeteren, alsook voor marketingdoeleinden teneinde u op de hoogte te brengen van de geldende promoties, met volgende partners:

 • bPost, AGX, DPD, Jos Dusseldorp BV, Kuehne+Nagel,...
 • Ceha, Adveo, WSM, Bauer, Legamaster, Visual Workplace…
 • Mercateo;
 • PayPal;
 • EVO Payments International Europe GmbH (in geval van betaling door middel van Visa en/of MasterCard).

18.4. Voorts behoudt Schaefer Shop zich het recht voor om de kredietwaardigheid van de Klanten voorafgaand aan de levering van een Bestelling te controleren. Voor deze doeleinden worden de gegevens van de desbetreffende Klanten tevens meegedeeld aan kredietbureaus en verbonden ondernemingen.

Artikel 19: Volledige Overeenkomst – Afstand van recht

19.1. De Overeenkomst omvat de gehele overeenkomst tussen Schaefer Shop en de Klant en vervangt alle eventuele voorgaande documenten.

19.2. De algemene aankoopvoorwaarden of andere voorwaarden van de Klant zijn niet tegenstelbaar aan de Schaefer Shop.

19.3. Het feit dat een recht niet wordt opgeëist of niet wordt benut, of het feit dat een sanctie of procedure niet wordt toegepast, alsmede het niet instellen van een vordering door de Schaefer Shop houdt op generlei wijze een verzaking of afstand van recht in.

Artikel 20: Deelbaarheid

20.1. De gehele of partiële nietigheid of niet-uitvoerbaarheid van één of meer bedingen van de Overeenkomst zal geen invloed hebben op de geldigheid van de overige bedingen.

20.2. In voorkomend geval zal de nietige of niet-uitvoerbare clausule van rechtswege geacht worden te vervangen zijn door een beding dat zoveel als mogelijk de oorspronkelijke gemeenschappelijke bedoeling van de Partijen benadert.

Artikel 21: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

21.1. Elk geschil naar aanleiding van of met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze Overeenkomst, of met betrekking tot onderhavige algemene voorwaarden, wordt beheerst door het Belgisch recht, met de uitdrukkelijke uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

21.2. Elk geschil valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken van de woonplaats van de Klant, dan wel naar keuze van de Klant indien deze zelf een vordering inleidt, de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Schaefer Shop.

Artikel 22: Informatie conform de wetgeving omtrent batterijen

22.1. Voor alle batterijen in het Aanbod die schadelijke stoffen bevatten geldt dat de Klant verplicht is gebruikte batterijen bij een verzamelpunt terug te geven. Schaefer Shop ontdoet zich van gebruikte batterijen en accu's volgens de milieunormen als deze Schaefer Shop gratis worden toegestuurd. Het weggooien van lege batterijen/accu's bij het gewone huishoudelijke afval is verboden.

22.2. De verplichting tot terugname in hoofde van Schaefer Shop is beperkt tot batterijen die Schaefer Shop verkoopt resp. in het assortiment heeft gehad, evenals tot hoeveelheden gebruikelijk voor de eindgebruiker.

22.3. De schadelijke stoffen in deze batterijen zijn als volgt van symbolen voorzien: Pb staat voor lood, Cd voor cadmium en Hg voor kwik. Batterijen voorzien van deze symbolen kunnen schadelijk zijn voor milieu en de menselijke gezondheid. Schaefer Shop biedt oplaadbare batterijen vrij van schadelijke stoffen aan in haar catalogus.

Bel ons gewoon op!

0800 34 044

Contactformulier

ma - vr 8.30 - 16.30 uur

Live chat

Chat nu met ons support team.

Ontvang exclusieve nieuwsbriefvoordelen en eenmalig € 10,- korting

Selecteer:

Nieuwe klant?